شعر

“Only as high as I reach can I grow
Only as far as I seek can I go
Only as deep as I look can I see
Only as much as I dream can I be”


Karen Ravn

" تنها به اندازه ای که دستم می رسد رشد خواهم کرد

تنها به اندازه ای که می جویم خواهم رفت

تنها به عمقی که نگاه می کنم خواهم دید

تنها به اندازه ی آرزوهایم خواهم بود"

-  خانم کارن راون

/ 0 نظر / 31 بازدید